Osnivanje udruge

Email Ispis PDF

Osnivanje i registracija udruge

Tko i pod kojim uvjetima može osnovati udrugu?
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme.

Tko podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Kome se podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Za registraciju udruga stvarno je nadležna opća uprava (uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave), a mjesna se nadležnost određuje prema sjedištu udruge.

Kome se podnosi zahtjev za registraciju strane udruge?

Zahtjev za registraciju strane udruge podnosi se Središnjem državnom uredu za upravu u Zagrebu, Maksimirska 63.

Podnosi li se zahtjev na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi?
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr.

Što je potrebno priložiti uz zahtjev za registraciju udruge?
Uz zahtjev za registraciju udruge potrebno je priložiti: zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine, odluku o pokretanju postupka za upis u registar udruga, statut udruge u 2 primjerka, popis osnivača, osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu-osnivača udruge, suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti (kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za registraciju udruge) i presliku osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje.

Koji je minimalan obvezni sadržaj statuta udruge?
Statut udruge mora sadržavati odredbe o nazivu i sjedištu udruge, zastupanju, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, članstvu te pravima i obvezama članova, tijelima udruge, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te o prestanku postojanja udruge.
Osim navedenog obveznog sadržaja, statut udruge može (ali ne mora) sadržavati i odredbe o području na kojem udruga djeluje, imovini, načinu stjecanja imovine i korištenju ostvarene dobiti, rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge, stegovnoj odgovornosti članova, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, znaku udruge i njegovom izgledu i o drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Mora li osnivačke akte izraditi ili ovjeriti javni bilježnik?
Ne. Osnivačke akte izrađuju osnivači, i nije potrebno da na tim aktima potpisi budu ovjereni od strane javnog bilježnika, niti da osnivački akti budu izrađeni u obliku javnobilježničkog akta.

U kojem se roku mora podnijeti zahtjev za registraciju?
U roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

U kojem roku registracijsko tijelo mora donijeti odluku o zahtjevu?
U roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Početak toga roka računat će se od dana kada su registracijskom tijelu dostavljene sve isprave i dokazi na temelju kojih se može odlučiti o zahtjevu (npr. učinjene potrebne ispravke i usklađivanja statuta ili osnivačkih akata, i sl.).

Može li se smatrati da je udruga registrirana ako protekom roka od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva registracijsko tijelo ne donese rješenje?
Da, smatra se da je udruga registrirana idućeg dana nakon proteka toga roka, ako su zahtjevu priloženi svi potrebni dokazi i ako je statut sukladan zakonu. U tom slučaju udruga mora ponoviti zahtjev za upis u registar, a nadležno tijelo je tada dužno donijeti rješenje o upisu u registar u roku od 8 dana od dana ponovljenog zahtjeva.

Mora li udruga prije registracije zakupiti ili na drugi način osigurati prostor za svoje djelovanje kako bi mogla prijaviti sjedište na određenoj adresi?
U postupku registracije udruga nije dužna dokazivati s koje osnove rabi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, dostavljati ugovor ili drugi ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati sa udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).

Je li za osnivanje udruge potrebno položiti određeni iznos novca?
Ne. Za osnivanje udruge nije potrebno deponirati novčani iznos ili bilo kakvu drugu imovinu. Prilikom predaje zahtjeva za upis u registar potrebno je platiti propisanu upravnu pristojbu (70,00 kuna).

Mora li se udruga registrirati?
Ne. Udruga može djelovati i ako nije registrirana, odnosno ako nema svojstvo pravne osobe. Na udruge koje nisu registrirane, odnosno koje nemaju svojstvo pravne osobe, na odgovarajući način se primjenjuju propisi obveznoga prava kojima je uređen institut ortakluka. Međutim, registracijom udruga stječe neka prava koja neformalne udruge nemaju (npr. za dodjelu dotacije iz državnog proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar udruga i sl.).

Može li naziv udruge djelomično biti na stranom jeziku?
Pravilo je da naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Međutim, udruga koja ima za cilj zaštitu i promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine može, uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koristiti i naziv na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine. Naziv udruge može sadržavati i pojedine strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čija je udruga članica, ako su te riječi uobičajene u hrvatskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.

Može li naziv udruge sadržavati riječ “Hrvatska”, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, strane države ili ime fizičke osobe?
Riječ "Hrvatska" na bilo kojem jeziku i njene izvedenice, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i naziv druge države ili dijelovi grba i zastave Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge države, te imena fizičkih osoba, mogu se unijeti u naziv i znak udruge na način kojim se ističe njihov ugled i dostojanstvo.

Mogu li stranci i strane pravne osobe biti osnivači udruge?
Da. Stranci i strane pravne osobe mogu biti osnivači udruge bez ikakvih ograničenja.

Mogu li udrugu osnovati samo stranci ili strane pravne osobe?
Mogu, ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Dakle, osnivači-fizičke osobe moraju biti poslovno sposobni, dok za pravne osobe Zakon o udrugama ne propisuje nikakve posebne uvjete.

Može li udruga imati podružnice, gdje se one registriraju i kakav pravni status imaju?
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično), u skladu sa Statutom udruge, na području cijele Hrvatske. Ako udruga Statutom svojim ustrojstvenim oblicima odredi mogućnost svojstva pravne osobe, oni se registriraju prema sjedištu te ustrojstvene jedinice, u županijskim uredima državne uprave, i na ­njih se na odgovarajući način primje­njuju odred­be Zakona o udrugama.

Tko može biti član udruge?
Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.).
Državna tijela (ministarstva, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge.

Mogu li osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (npr. maloljetnici ili duševno bolesne osobe) biti članovi udruge?
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, pa tako i maloljetnici ili duševno bolesne osobe, mogu biti članovi udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge. Način njihova sudjelovanja u radu tijela udruge uređuje se statutom udruge.

Na koji se način vodi evidencija članstva?
Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja evidencije članstva, a propuštanje vođenja takve evidencije predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna. Evidencija članstva može se voditi u obliku računalne evidencije, kartoteke ili na bilo koji drugi prikladan način. Nužno je da se iz evidencije može sa sigurnošću utvrditi tko je član udruge, te da budu vidljivi osnovni podaci o članovima (ime ili naziv, adresa stanovanja ili sjedišta i sl.).

Izvor: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=46

Zadnja izmjena ( Četvrtak, 21 JANUARY 2010 18:56 )